Hoạt động của đại biểu nữ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08:54 19/10/2020

Trong 345 đại biểu được triệu tập tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 93 đại biểu nữ. Tại đại hội, các đại biểu nữ tập trung nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ, dự thảo các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đề án nhân sự khóa mới, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội. Đặc biệt có 11 nữ tham gia ứng cử Ban Chấp hành khóa mới, trong đó có 07 trúng cử. KIM LOAN (thực hiện)